Ekonomija | Zdravstvena ekonomika
781
page-template-default,page,page-id-781,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Zdravstvena ekonomika

Studijski program: Menadžment zdravstvenog sistema

Nastavnici: Milićević K. Vesna, Kragulj P. Dragana, Ilić J. Bojan, Jednak J. Sandra, Simić Snežana, Đikanović Bosiljka

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5


Cilj predmeta

Sticanje znanja iz oblasti zdravstvene ekonomike relevantnih sa stanovišta savremenog menadžmenta u sistemu zdravstvne zaštite.

Ishod predmeta

 Sagledavanje ekonomskih aspekata zdravstvene zaštite, ovladavanje pristupima, modelima i metodima iz oblasti zdravstvene ekonomike, kao i sposobnostima primene znanja iz zdravstvene ekonomike u menadžerskoj praksi u zdravstvu u cilju poboljšanja performansi.

 
Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Značaj ekonomskih znanja u zdravstvenom menadžmentu. Privredni razvoj i zdravstvo. Karakteristike sektora zdravstvene zaštite. Tržište, ponuda i tražnja zdravstvenih usluga. Tržišne strukture i modeli tržišta. Sfere imperfektnosti tržišta zdravstvene zaštite. Tržište i konkurentnost zdravstvenih ustanova. Efikasno korišćenje resursa. Funkcije troškova i dinamika troškova u zdravstvu. Faktori konkurentnosti davalaca zdravstvenih usluga. Troškovi i cene. Strategije formiranja cena zdravstvenih usluga. Poboljšanje performansi zdravstvenih ustanova. Značaj ekonomske evaluacije i korišćenja metoda ekonomske evaluacije u procesu donošenje odluka u zdravstvenoj zaštiti. Uloga države u sektoru zdravstvene zaštite. Zdravstveno osigurannje i korišćenje zdravstvenih usluga. Ekonomika reforme zdravstva. Politika Evropske unije u oblasti zdravstva.

Studijski istraživački rad

 

Preporučena literatura

1.    Milićević V., Ilić B., Ekonomika poslovanja, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2009. (odabrana poglavlja)

2.    Kragulj D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize, izdanje autora, 2011. (odabrana poglavlja)

3.    Ilić B., Milićević V., Menadžment troškova – strategijski okvir, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2009. (odabrana poglavlja)

4.    Santerre R., Neun S., Health Economics: Theory, Insights, and Industry Studies, South-Western, Cengage Learning, 2010

5.    Folland S., Goodman A., Stano M., The Economics of Health and Health Care, Pearson Education, 2004

6.    McPake B., Normand C., Health Economics: an International Perspective, Routledge, 2008
 
Način ocenjivanja

aktivnost u toku predavanja            10 poena  

kolokvijum-i                                    20 poena

seminar-i                                         30 poena

pismeni ispit                                   40 poena