Ekonomija | Ekonomija javnog sektora – izabrana poglavlja
215
page-template-default,page,page-id-215,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Ekonomija javnog sektora – izabrana poglavlja

Studijski program: Menadžment u javnom sektoru

Vrsta i nivo studija: Master akademske studije

Nastavnici: Kragulj P. Dragana, Jednak J. Sandra

Asistent: Parežanin D. Miloš

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6


 
Cilj predmeta

Predmet pokriva teme ekonomije javnog sektora. Predmet analizira državne prihode i rashode, uticaj državne politike na alokaciju resursa i distribuciju dohotka u privredi. Predmet se bavi teorijskim konceptima i njihovom praktičnom primenom kroz primere javnog sektora. On ima za cilj da omogući studentima razumevanje državnih politika u prevazilaženju nesavrsenošti tržišta.

 
 
Ishod predmeta

Po uspešnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:

• razumeju i objasne kako država svojim politikama, mehanizmima i institucijama deluje na efikasno funcionisanje privrede, odnosno javnog i privatnog sektora;

• razumeju ekonomske funkcije i ulogu države u mešovitim privredama;

• razviju kritički način mišljenja, veštine rešavanja problema, timski rad, kao i da prošire i steknu nova znanja i veštine.

 
 
Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:
Definisanje javnih dobara i zajedničkih resursa; primeri javnih dobara; uslovi za efikasnost javnih dobara; analiza troškova i koristi od nabavke javnog dobra za društvo; analiza javnog sektora; značaj i specifičnosti ekonomije javnog sektora; javni sektor u mešovitoj privredi; ekonomska uloga države; teorija javnog izbora: kako odlučuje država; podstrek za delovanje države na rad javnog sektora: sfere imperfektnosti (nesavršenosti) tržišta; razlozi za sistematske neuspehe države u ostvarivanju proklamovanih ciljeva; efikasnost i pravičnost; merenje veličine javnog sektora; uspostavljanje ravnoteže između javnog i privatnog sektora; restrukturiranje i privatizacija javnog sektora; ekonomija javnog sektora s aspekta poslovanja; analiza uspešnosti javnog sektora u svetlu različitih iskustava razvijenih zemalja; javni sektor i uloga države u tranzitornim privredama; analiza politike javnih rashoda; primeri značajnih sektora ekonomije koje karakterišu neefikasne tržišne reakcije i uplitanje države: zdravstveni sistem, obrazovnje, socijalno osiguranje, programi socijalne pomoći i raspodela nacionalnog dohotka, vojnoindustrijski kompleks; analiza javnih prihoda odnosno oporezivanje; oporezivanje, rasposedela poreskog opterećenja, ekonomska efikasnost, optimalno oporezivanje; vrste poreza; poreski sistem; fiskalni budžet; finansiranje deficita.

Praktična nastava:
Časovi vežbi prate metodske jedinice predavanja.

 

Literatura

Obavezna literatura:

1,       Stiglich., Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet, 2008., (izabrana poglavlja);

2,       Kragulj,  D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize,  izdanje autora, Beograd,  2020.,             (izabrana poglavlja).

Dodatna literatura:

naučno istraživački članci iz časopisa

Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja  10 poena

seminar-i                                  40 poena

 

Završni ispit

odbrana seminarskog rada

i usmeni deo ispita                50 poena