Ekonomija | Ekonomija
7
page-template-default,page,page-id-7,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Ekonomija

Studijski programi: Informacioni sistemi i tehnologije; Menadžment i organizacija

Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije

Nastavnici: Dragana P. Kragulj, Sandra J. Jednak
Asistent: Parežanin D. Miloš
Status predmeta: Obavezan

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz ekonomije (uvod u ekonomsku analizu, mikroekonomiju i makroekonomiju) kroz teoriju, tehnike i primere iz prakse. Predmet predstavlja uvod i osnov za srodne predmete na višim godinama.

Ishod predmeta  

Upoznavanje sa ekonomskom naukom; rasvetljavanje i savlađivanje osnovnih ekonomskih kategorija i ekonomskih zakona; povezivanje ekonomskih pojmova, kao apstrakntih kategorija, sa praktičnim ekonomskim životom; pravilna orijentacija u identifikovanju značajnih privrednih zbivanja u jednoj zemlji, ali i na svetskom planu; razvijanje ekonomske logike i razmišljanja o savremenim ekonomskim tokovima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Uvod u ekonomsku nauku; Predmet i metod ekonomije; Ekonomske kategorije i ekonomski zakoni; Osvrt na vodeće škole ekonomske misli; Proizvodnja, potrošnja, raspodela i razmena; Faktori proizvodnje i njihov međusoban odnos; Proizvodne mogućnosti društva; Trade-off; Proizvodna funkcija; Zakon opadajućih prinosa; Ukupan, prosečan i graničan proizvod i njihova međuzavisnost; Proizvodnja i troškovi; Analiza tržišta faktora proizvodnje; Kapital i rad; Plata i profit; Firme u tržišnoj privredi; Osnovni makroekonomski agregati; Bruto domaći proizvod, Bruto nacionalni proizvod i nacionalni dohodak; Tržište, cene i konkurencija; Tražnja i ponuda roba i usluga; Elastičnost tražnje i ponude;Tržišna ravnoteža; Pojam i funkcije tržišta; Sfere neefikasnosti tržišta; Tržišna stanja; Maksimizacija ciljne funkcije proizvođača u uslovima savršene i nesavršene konkurencije; Monopol; Monopolistička konkurencija; Monopolska cena i monopolski profit; Agregatna tražnja i agregatna ponuda; Kriva i determinante agregatne tražnje; Kriva i determinante agregatne ponude; Ravnoteža agregatne tražnje i agregatne ponude; Akumulacija, investicije, potrošnja i nacionalni dohodak; Odrednice nacionalnog dohotka; Upotreba akumulacije;  Krive akumulacije i krive potrošnje; Akumulacija i investicije; Investicioni učinak i kapitalni koeficijent; Potrošnja plus investicije; Recesioni i inflacioni jaz; Inflacija i privredni razvoj; Inflacija i nezaposlenost; Antiinflaciona politika; Deflacija; Stabilizaciona ekonomska politika; Tržište rada; Privredni rast i razvoj; Pojam, značaj, ciljevi i faktori privrednog rasta i razvoja; Indikatori razvijenosti; Najznačajnije teorije privrednog rasta i razvoja; Obeležja savremenog  privrednog rasta i razvoja; Privredni ciklusi; Anticiklična politika; Makroekonomski ciljevi i makroekonomski instrumenti; Povezanost makroekonomskih ciljeva i instrumenata; Ekonomske funkcije savremene privrede; Monetarna i kreditna politika; Tržište novca; Budžetsko-poreska politika; Investiciona politika; Politika dohodaka; Sistem i politika cena; Ekonomija otvorene privrede; Međunarodni tokovi dobara i usluga; Nominalni i realni devizni kurs; Devalvacija i revalvacija; Platni bilans; Evropski integracioni procesi; Evropska unija; Evropski tranzicioni procesi;; Makroekonomski problemi zemalja u tranziciji; Međunarodno kretanje kapitala; Strane direktne investicije.

Praktična nastava:

Časovi vežbi prate metodske jedinice predavanja.

Literatura

Kragulj,  D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize,  izdanje autora, Beograd,  2020.

Način polaganja

 

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja         5 poena

kolokvijum-i                                  40 poena

seminarski rad                               5 poena

 

Završni ispit

usmeni ispit                                50 poena