Ekonomija | Finansije javnog sektora
212
page-template-default,page,page-id-212,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Finansije javnog sektora

Studijski program: Menadžment u javnom sektoru
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici: Bogojević-Arsić T. Vesna, Kragulj P. Dragana, Jednak J. Sandra
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6

 
Cilj predmeta

Ovladavanje i unapređenje analitičkih alata i primena instrumenata finansijske, poreske i ukupne ekonomske politike javnog sektora. Poseban cilj predmeta je razumevanje savremene uloge i aktivnosti država u dostizanju i održavanju politike blagostanja korišćenjem instrumenata javnih finansija.
 
Ishod predmeta

Unapređivanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti javnih finansija, bihejvioralne javne ekonomije, savremenih empirijskih metoda istraživanja u oblasti i inovacija u javnim finansijama.
 
Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Uvod u javne finansije i ekonomija blagostanja. Principi pravednosti i efikasnosti i uloga države. Tržišni neuspeh i državna intervencija. Opravdanost uloge države u zdravstvu i obrazovanju. Penzioni sistemi, reforme penzionih sistema i socijalna sigurnost. Javni prihodi i rashodi, budžetiranje u javnom sektoru i upravljanje javnim dugom. Poreski sistemi, optimalno oporezivanje i poreska evazija. Poreski podsticaji i investicije. Globalizacija i poreska politika. Principi fiskalne decentralizacije. Razmatranje savremene uloge države.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Principi javnih finansija. Savremena uloga države u ekonomiji blagostanja. Zdravstveni i obrazovni sistem u Srbiji. Penzioni sistem i reforma penzionog sistema u Srbiji i poređenje sa ostalim penzionim sistemima. Javni budžetski sistem u Srbiji. Poreski sistem u Srbiji, prerasporedla bogatstva i poreska evazija. Poreski podsticaji i investicije u Srbiji. Globalizacija i reforme poreskog sistema u Srbiji i poređenje sa ostalim poreskim sistemima. Fiskalna decentralizacija u Srbiji.

 

Literatura

1.    Jonathan Gruber: Public Finance and Public Policy, 3rdedition, Worth Publishers, 2011.

2.   The World Bank: Managing Public Debt: From Diagnostics to Reform Implementation, Washington: The World          Bank, 2007.


 
Način polaganja

Predispitne obaveze

kolokvijum-i                            70 poena

 

Završni ispit

usmeni deo ispita                    30 poena