Ekonomija | Ekonomija – izabrana poglavlja
705
page-template-default,page,page-id-705,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Ekonomija – izabrana poglavlja

Studijski program: Upravljanje poslovanjem

Vrsta i nivo studija: Master akademske studije

Nastavnici: Kragulj P. Dragana,Jednak J. Sandra,Ilić J. Bojan
Asistent: Parežanin D. Miloš
Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 9

Cilj predmeta

Predmet pruža uvid u najčešće korišćena sredstva i metode za analizu različitih ekonomskih pitanja. On se bavi teorijskim konceptima i njihovom praktičnom primenom kroz primere. On ima za cilj da omogući studentima primenu mikroekonomskih, makroekonomskih i drugih, danas, najvažnijih ekonomskih koncepata u rešavanju niza praktičnih ekonomskih problema i donošenja odluka

 

Ishod predmeta

Po uspešnom završetku nastave na ovom predmetu studenti će biti u stanju da:

• razumeju i objasne kako se ekonomski principi, alati i metodologija primenjuju na svakodnevnim problemima poslovnja i u donošenju upravljačkih odluka;

• razumeju i analiziraju donošenje odluka pod različitim pretpostavkama o strukturi tržišta, makro okruženju poslovanja i na osnovu dostupnih informacija;

• identifikuju i ispitaju ključne pokretače ekonomskih promena, rizik i aktuelne probleme u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj privredi;

• razviju kritički način mišljenja, veštine rešavanja problema, timski rad, kao i da prošire i steknu nova znanja i veštine.

 

Sadržaj predmeta

Predmet je zasnovan na odabranim temama koje će pokriti mikroekonomiju i makroekonomiju. On obuhvata različita ekonomska pitanja, ponudu i tražnju, analizu tržišnih struktura, makro okruženje, ekonomske politike i njihovu primenu u odlučivanju. Makroekonomija ima fokus na nacionalne, regionalne i globalne ekonomske aktivnosti i njihove efekte. Makroekonomske teme obuhvataju poslovne cikluse, BDP, inflaciju, nezaposlenost, monetarnu i fiskalnu politiku, platni bilans, kamate i devizne kurseve. Nadalje, biće komparativno analizirana produktivnost, ekonomski rast i razvoj u tradicionalnoj ekonomiji i u ekonomiji znanja. Posebna pažnja će se posvetiti evropskim integracionim i tranzicionim procesima, Evropskoj uniji i tranzicionim iskustvima zemalja novih članica EU i zemalja kandidata. Mikroekonomske teme pokrivaju ponudu i tražnju, izbor potrošača (potrošačevo ponašanje, individualnu i tržišnu tražnju i nesigurnost); teoriju firme (proizvodnju, troškove proizvodnje, maksimizaciju profita i konkurentsku ponudu, određivanje tržišne cene i obima proizvodnje); tržišne strukture (savršenu konkurenciju, monopol, monopolističku konkurenciju, oligopol); opštu ravnotežu i neefikasnost tržišta.

 

Literatura

Obavezna literatura

1.   Kragulj D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize, Beograd, 2020;

2.   Milićević V., Ilić B., Ekonomika poslovanja, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2009.;

3.   Blanchard O., Macroeconomics, 3rd edition, Prentice Hall, 2002; Pindyck R.S, Rubinfeld D.L, Microeconomics, 7 th edition, Prentice Hall, 2009;

4.   Jednak S, Razvoj ekonomije zasnovane na znanju: izazovi i mogućnosti, 2012, Zadužbina Andrejević, Beograd; Ilić B., Milićević V., Menadžment troškova – strategijski okvir, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2009.

Dodatna literatura

 1.   Baye M., Managerial economics and business strategy, 7th edition, McGraw Hill, 2005; Članci iz časopisa, magazina i novina

Način polaganja

 

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja                 10 poena

izrada i odbrana seminarskog rada     40 poena

 

Završni ispit

pismeni ispit                                             50 poena