Ekonomija | Ekonomsko i institucionalno okruženje
203
page-template-default,page,page-id-203,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Ekonomsko i institucionalno okruženje

Studijski program: Menadžment i organizacija

Vrsta i nivo studija: Master akademske studije

Nastavnici: Kragulj P. Dragana, Jednak J. Sandra
Asistent: Parežanin D. Miloš
Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Predmet ima za cilj da omogući studentima primenu najvažnijih ekonomskih koncepata u rešavanju niza praktičnih ekonomskih problema iz oblasti makroekonomije i međunarodne ekonomije. Ovaj predmet pruža uvod u najčešće korišćena sredstva i metode za analizu različitih ekonomskih pitanja i upoznavanje funkcionisanja privrede.

Ishod predmeta

Po uspešnom završetku nastave na ovom predmetu studenti će biti u stanju da: razumeju i analiziraju donošenje odluka pod različitim pretpostavkama o makro okruženju poslovanja; identifikuju i ispitaju ključne pokretače ekonomskih promena i aktuelne probleme u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj privredi; razumeju i objasne kako se ekonomski principi, alati i metodologija primenjuju na svakodnevnim problemima poslovanja i u donošenju odluka; razviju kritički način mišljenja, veštine rešavanja problema, timski rad, kao i da prošire i steknu nova znanja i veštine.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:

Uvod; Definisanje ekonomskog i instiucionalnog okruženje i ekonomske politike. Tržišta dobara – komponente BDP, tražnja za robom, razvonteža, investicije i štednja; Finansijska tržišta – tražnja za novcem, kamatna stopa; Povezanost finansijskih i tržišta roba; Tržište rada – nezaposlenost, određivanje plata, Filipsova kriva; AS-AD model; Inflacija – autput, nezaposlenost i infalcija; Štednja, akumulacija kapitala i autput; Tehnološki progres i ekonomski rast; Autput, kamatne stope i devizni kursevi  – efeketi politike u otvorenoj ekonomiji i platni bilans; Devizni kursevi i devizno tržište; Ekonomija obima, nesavršena konkurencija i međunarodna trgovina; Međunarondo kretanje faktora rada i kapitala; Instrumenti spoljnotrgovinske politike – carine, subvencije;  Analiza ekonomskog okruženja razvijenih ekonomija i privreda u razvoju.

Praktična nastava:  
Časovi vežbi prate metodske jedinice predavanja.

Literatura

Obavezna literatura:

Odabrana poglavlja iz:

1.   Blanšar O., Makroekonomija, Ekonomski fakultet, 2012.

2.   Krugman, Obstfeld, Međunarodna ekonomija, Data Status, 2009.

3.   Kragulj D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makreokonomske analize, 2020.

4.   Jednak S, Razvoj ekonomije zasnovane na znanju: izazovi i mogućnosti, 2012, Zadužbina Andrejević, Beograd.

Dopunska literatura: članci iz naučnih časopisa.

Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja  10 poena

seminar-i                                 40 poena

 

Završni ispit

odbrana seminarskog rada

i usmeni deo ispita                50 poena