Ekonomija | Ekonomija otvorene privrede
200
page-template-default,page,page-id-200,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Ekonomija otvorene privrede

Studijski program: Menadžment i organizacija

Vrsta i nivo studija: Master akademske studije

Nastavnici: Kragulj P. Dragana, Jednak J. Sandra
Asistent: Parežanin D. Miloš
Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Predmet analizira ekonomske veze između zemalja, pokrivajući tematiku makroekonomije i međunarodne ekonomije. Putem empirijske i teorijske analize prikazuju se aktuelna pitanja otvorene privrede.

 

Ishod predmeta

Po uspešnom završetku nastave na ovom predmetu studenti će biti u stanju da:

·         razumeju determinatne međunarodne ekonomije i trgovine;

·         razumeju platni bilans i politiku deviznih kurseva;

·         razumeju funkcionisanje ekonomije jedne privrede i veze sa ekonomijom drugih privreda.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Uvod; Makreokonomski agregati; Ekonomski rast; Tržište rada i nezaposlenost; Politika deviznih kurseva; Novac i ponuda i tražnja za novcem; AS-AD model; Autput, nezapolsenost i cene; Inflacija; Monetarna politika; Fiskalna politika; Teorija međunarodne trgovine; Politika međunarodne trgovine; Politika međunarodne makroekonomije.

Praktična nastava;

 Časovi vežbi prate metodske jedinice predavanja

 

Literatura

Odabrana poglavlja iz:

1.    Kragulj,  D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize, izdanje autora, Beograd,  2020.

2.   Burda, M., Viploš, C., Makroekonomija, CLDS, 2004.

3.   Krugman, Obstfeld, Međunarodna ekonomija, Data Status, 2009.

Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja  10 poena

seminar-i                                  40 poena

 

Završni ispit

odbrana seminarskog rada

i usmeni deo ispita                50 poena