Ekonomija | Strane direktne investicije i ekonomski razvoj
209
page-template-default,page,page-id-209,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Strane direktne investicije i ekonomski razvoj

Studijski program: Menadžment i organizacija

Vrsta i nivo studija: Master akademske studije

Nastavnici: Kragulj P. Dragana, Jednak J. Sandra
Asistent: Parežanin D. Miloš
Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6


 
Cilj predmeta

Izučavanje međuzavisnosti stranih direktnih investicija i ekonomskog razvoja. Sagledavanje uticaja ekonomskog i poslovnog okruženja na privlačenje stranih direktnih investicija, kao i uticaj stranih direktnih investicija na razvoj regiona i privrede.

 

Ishod predmeta

Razumevanje efekata stranih direktnih investicija na privredni razvoj i poslovanje preduzeća. Kreiranje poslovnog okruženja i stvaranje realnih mogućnosti za privlačenje međunarodnog kapitala, tehnologije i znanja  zbog  njihovog uticaja na ekonomski rast i razvoj.

 
Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Uvod; Teorija i vrste međunarodnog kretanja kapitala. Istorija međunarodnog kretanja kapitala; Oblici i vrste međunarodnog kretanja kapitala; Globalizacija; Multinacionalne kompanije;  Teorije i vrste SDI. Definisanje SDI; Teorije SDI; Oblici i vrste SDI;  Značaj i efekti SDI za domicilnu zemlju; Značaj i efekti SDI za investitore; Uticaj SDI na zaposlenost, BDP, inflacija i ostale makroekonomske veličine; Uticaj SDI  na preformanse preduzeća; SDI i platni bilans; SDI i ekonomski razvoj. Definisanje ekonomskog rasta i razvoja; Ekonomsko, poslovno i političko okruženje; Vrste rizika i rizik investiranja u domicilnu zemlju; Međunarodni poreski sistem – porez na profit, kapital, robe i usluge i ostali porezi u domicilnoj zemlji i zemlji investitora; Struktura i troškovi investiranja; SDI i regionalni ekonomski razvoj. Koncentracija i uticaj SDI na regionalni razvoj. SDI i ekonomski razvoj Centralnoistočne Evrope;  SDI i ekonomski razvoj Jugoistočne Evrope;  SDI i ekonomski razvoj Srbije.

Praktična nastava:

Časovi vežbi prate metodske jedinice predavanja.
 
Literatura

1.   Kragulj,  D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize,  izdanje autora, Beograd,  2013. (odabrana poglavlja)

2.   Krugman, Obstfeld, Međunarodna ekonomija, Data Status, 2009. (odabrana poglavlja)

3.   Todoro, M.P., Smith S.C, Economic Development, Addison-Wesley,2006. (odabrana poglavlja)

4.   Moran T.H.,  Foreign Direct Investment and Development: Reevaluating Policies for Developed and Developing, Peterson Institute, 2011. (odabrana poglavlja)

5.   Kragulj, D., Jednak, S., Investment Climate in the South East European Countries, 2nd International Conference on Business, Economics and Management, Yashar University, Izmir, Turkey, Jun 2006., ICBME Proceedings

6.   Domaći i inostrani časopisi po dogovoru

 
Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja  10 poena

seminar-i                                 40 poena

 

Završni ispit

odbrana seminarskog rada

i usmeni deo ispita                50 poena