Ekonomija | Makromenadžment
197
page-template-default,page,page-id-197,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Makromenadžment

Studijski program: Menadžment
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici: Kragulj P. Dragana, Jednak J. Sandra
Asistent: Parežanin D. Miloš
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta
Cilj ove nastavne discipline je sticanje savremenih znanja o složenim odnosima između ekonomskih subjekata, gde značajnu ulogu ima država. Makromenadžment se odnosi, pre svega, na makroekonomsku politiku, ali i na čitav niz aktivnosti koje vlade država preduzimaju u cilju adekvatnog podsticanja uspešnog funkcionisanja preduzeća. U okviru predmeta se posebno ukazuje na konkurentsku dimenziju makromenadžmenta.

Ishod predmeta
Suštinsko razumevanje problema iz oblasti makromenadžmenta, posebno u okviru razvojne strategije, strategije deviznih kurseva, strategije cena i trgovinske strategije, a radi pravilne orijentacije u identifikovanju značajnih privrednih zbivanja u jednoj zemlji, ali i na svetskom planu.

 

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:

Definisanje makromenadžmenta; komparacija i uticaj vodećih makroekonomskih teorija; nacionalne specifičnosti makroekonomije; makroekonomski analitički instrumentarijum i makroekonomski podaci; makroekonomska ravnoteža; monetarna politika i makromenadžment; instrumenti i dometi monetarne politike; model ravnoteže na robnom i novčanom tržištu; ekonomska politika u IS-LM modelu; makroekonomski model otvorene privrede; strategija deviznih kurseva; budžet, fiskalna politika i makromenadžment; državni budžet; instrumenti i dometi fiskalne politike; stabilizacioni i razvojni efekti fiskalne politike; fiskalna politika i efekat istiskivanja (crowding out efect); inflacija i nezaposlenost; inflacija i privredni razvoj; strategija razvoja; inflacija, deficit javne potrošnje, monetarizacija duga, emisiona dobit i inflacioni porez; međunarodna trgovina i makromenadžment; determinante trgovine; svetske cene i komparativna prednost; dobitnici i gubitnici od trgovine; uticaj integracije na međunarodnu trgovinu; efekti stvaranja i skretanja trgovine; spoljna trgovina u modelu multiplikatora; instrumenti spoljnoekonomske politike; makromenadžment u tranzitornim privredama; SDI i regionalni ekonomski razvoj; koncentracija i uticaj SDI na regionalni razvoj; makromenadžment u Evropskoj uniji;
Praktična nastava:

Časovi vežbi prate metodske jedinice predavanja.

Literatura:
Odabrana poglavlja iz:
1.   Mohsin S. Khan, Saleh M. Nsouli, Chorng-Huey Wong, Macroeconomic Management Programs and Policies,           IMF, 2002.
2.   Mankiw, N. G., Macroeconomics, New York, 2003.
3.   Burda, M., Viploš, Č., Makroekonomija, CLDS, 2004.
4.   Kragulj, D., Ekonomija –Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize, izdanje autora Beograd, 2020.

Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja  10 poena

seminar-i                                  40 poena

 

Završni ispit

odbrana seminarskog rada

i usmeni deo ispita                  50 poena