Ekonomija | Ekonomika i finansiranje zdravstvenih institucija
517
page-template-default,page,page-id-517,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Ekonomika i finansiranje zdravstvenih institucija

Studijski program/studijski programi:Menadžment i informacioni sistemi

Vrsta i nivo studija:Specijalističke akademske studije

Nastavnik:Žarkić-Joksimović A. Nevenka,Ilić J. Bojan,Benković S. Slađana,Jednak J. Sandra

Status predmeta:Izborni

Broj ESPB: 8
 
Cilj predmeta

Sticanje znanja i veština iz oblasti ekonomike zdravstvenih organizacija relevantnih sa aspekta savremenog menadžmenta u zdravstvu kao i upoznavanje sa osnovnim problemima finansiranja zdravstvenih institucija.

Ishod predmeta Ovladavanje pristupima i metodama iz oblasti ekonomike zdravstvenih organizacija. Sticanje osnovnih znanja iz finansiranja zdravstvenih organizacija. Ovladavanje sposobnostima primene znanja iz ekonomike i finansiranje zdravstvenih organizacija u menadžerskoj praksi.
 
Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Privredni razvoj i zdravstvo. Politika Evropske unije u oblasti zdravstva. Značaj znanja iz ekonomike zdravstvenih organizacija za donošenje menadžerskih odluka. Relevantne kategorije ekonomike zdravstvenih organizacija. Novi pristupi i metodi merenja performansi zdravstvenih organizacija. Ekonomski aspekti poslovnog umrežavanja. Upravljanje obaveznim plaćanjima u zdravstvenim organizacijama. Dugoročna zdravstvena briga. Upravljanje planiranim izdvajanjima u zdravstvenim organizacijama. Izbor strategije. Ekonomska analiza. Diversifikacija i utvrđivanje cene koštanja. Obezbeđenje kvaliteta i kontrola produktivnosti. Donošenje odluke o investiranju, finansiranju i strukturi kapitala u zdravstvenim organizacijama.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad.

Časovi vežbi prate sadržaj i strukturu predavanja i uključuju: analizu slučajeva iz prakse, primenu metoda izračunavanja kategorija iz ekonomike i finansiranje zdravstvenih organizacija, kreativne radionice

 
Literatura

1.   Žarkić Joksimović N., Benković S., Milosavljević S.: Finansijski menadžment, FON, Beograd, 2013.

2.   Milićević V., Ilić B., Ekonomika poslovanja (delovi knjige), Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2009.

3.   Totić I: Politika finansiranja zdravstvene zaštite u SAD, Zdravstvena zaštita, 2010.

4.   Zakon o zdravstvenoj zaštiti, „Službeni glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2001

5.   Eastaugh R Steven: Health Care Finance: Economic Incentives and Productivity Enhancement, Auburn House,         New York, 1992.

6.   Lister, J: The NHS after 60: for patients or profits?, Middlesex University Press, London, 2008.

7.   Schmidt, U: Zdravstvena poliika i zdravstvena ekonomija u Nemačkoj, Washington DC, Triederich Ebert                      Fondacija, Gover, 2006.

8.   Tither, S; Abbots, N: Tariff calculation, construction and application, www.ic.nhs.uk
 
Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja 10 poena

kolokvijum-i                            60 poena

 

Završni ispit

usmeni ispit                            30 poena