Ekonomija | Savremena ekonomija
190
page-template-default,page,page-id-190,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Savremena ekonomija

Studijski program: Menadžment – društveno humanističke nauke

Vrsta i nivo studija: Doktorske studije

Nastavnici: Milićević K. Vesna, Kragulj P. Dragana, Ilić J. Bojan, Setnikar Cankar Stanka, Jednak J. Sandra

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 10


 

Cilj predmeta

Sticanje znanja koje se odnosi na savremenu ekonomiju, kao i na menadžerski izbor odgovarajuće alternative polazeći od  ekonomskih kriterijuma. Osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad u uslovima razvoja ekonomije zasnovane na znanju.

 


Ishod predmeta

Ovladavanje teorijskim pristupima, modelima i metodima iz oblasti savremene ekonomije i sposobnostima rešavanja konkretnih problema u procesu upravljanja na makro i na mikroekonomskom nivou.


 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Savremene ekonomske teorije i poslovna praksa. Makroekonomski modeli i  makroekonomska analiza. Tržište i principi mikroekonomije. Tržišne strukture. Investicije i privredni razvoj. Savremeno preduzeće i primenjena poslovna ekonomija. Relevantni ekonomski indikatori. Menadžerski izbor poslovne alternative na bazi ekonomskih kriterijuma. Novi pristupi i metodi merenja performansi. Konkurentske strategije. Ekonomske funkcije države i ekonomija javnog sektora. Ekonomija životne sredine. Globalizacija  i  regionalne ekonomske integracije. Ekonomija Evropske unije. Evropeizacija poslovanja. Primena informacionih i komunikacionih tehnologija u ekonomiji i novi tipovi biznisa na Internetu.

Praktična nastava:

Studijski istraživački rad

 

Literatura

1.     Milićević V., Ilić B.,Ekonomika poslovanja (odabrana poglavlja), FON, Beograd, 2009.

2.     Kragulj D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize (odabrana poglavlja), izdanje                 autora, Beograd, 2013.

3.     Jednak S, Razvoj ekonomije zasnovane na znanju: izazovi i mogućnosti, 2012, Zadužbina Andrejević,

4.     Bradford De Long J., Macroeconomics (odabrana poglavlja), McGraw Hill, 2009

5.     Pindyck R., Rubinfield D., Microeconomics (odabrana poglavlja), Prentice Hall, 2008

6.     V.Milićević: Internet ekonomij@ (odabrana poglavlja), FON, Beograd, 2002.

 

Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja  10 poena

seminar-i                                 40 poena

 

Završni ispit

odbrana seminarskog rada

i usmeni deo ispita                50 poena