Ekonomija | Teorija igara u organizaciji
512
page-template-default,page,page-id-512,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Teorija igara u organizaciji

Studijski program: Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment

Vrsta i nivo studija: Doktorske studije

Nastavnici: Kuzmanović S. Marija, Jednak J. Sandra

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 10


 
Cilj predmeta

Omogućavanje studentima da istraže poslovanje preduzeća i industrije u dinamičnom okruženju, te da upoznaju veze između preduzeća unutar industrije ili između industrija. U okviru predmeta studenti primenjuju osnovne principe teorije igara i mikroekonomije sa ciljem razumevanja tržišne strukture, vođenja preduzeća i ekonomskih performansi industrije. Istovremeno, studenti razvijaju znanja o određivanju cena i proizvodnji unutar različitih tržišnih struktura, te o barijerama ulaska i izlaska, odnosno poboljšavaju sposobnost vlastitog promišljanja o strateškom ponašanju preduzeća unutar industrije.

 
Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za strateško i analitičko razmišljanje i primenu savremenih metoda (naprednih koncepata teorije igara) u modeliranju i analizi tržišnih struktura kao i razumevanje mogućnosti poslovnog ponašanja preduzeća zavisno od konkretne tržišne strukture

 
Sadržaj predmeta

P1. Uvodno predavanje: Pojam industrijske organizacije. Zašto se proučava. Osnove škole mišljenja i metodologije.

P2-P3. Osnovni koncepti teorije nekooperativnih igara: Osnovni pojmovi. Igre u normalnoj formi (simultane igre). Pojam ravnoteže igre. Ravnoteža dominantnih strategija. Nešov ekvilibrijum. Igre u ekstenzivnoj formi (sekvencijalne igre). Podigre i savršena ravnoteža podigre. Igre sa ponavljanjem.

P4-P5. Tržišne strukture i organizacija: Savršena konkurencija i monopol. Tržišta homogenih i diferenciranih proizvoda. Modeli oligopola: Kurnoov, Bertrandov i Štakelbergov. Lokacioni model. Hotelingova igra. Linearni pristup problemu lokacionog modela. Sekvencijalni ulazak u linearni grad. Postojanje ravnoteže u linearnom gradu. Koncentracija, merdžeri i barijere ulasku.

P6. Tehnologija i tržišna struktura: Istraživanje i razvoj. Trka u inovacijama i ravnoteža u trci. Saradnja i odsustvo saradnje u I&R. Ekonomika kompatibilnosti i standarda.

P7-P10. Strateško ponašanje oligopola: Advertajzing (Informativni, podsticajni i predatorski advertajzing. Nivo advertajzinga koji maksimizira profit). Kvalitet-trajnost-garancije (Trade off izmedu inovativnosti i trajnosti. Tržište krševa (model Akerlofa). Igre sa signaliziranjem kvaliteta. Garancije u uslovima simetrične i asimetrične informisanosti). Taktike formiranja cena.

P11 – P12. Uloga informacija: Monitoring (Problem principala i agenta. Davanje ekonomskog podsticaja u uslovima neizvesnosti. Problem principala i agenta u uslovima asimetričnih informacija. Optimalni nivoi napora. Ekonomski mehanizam u uslovima jednake raspodele. Efikasan ekonomski mehanizam raspodele). Menadžment (Isplate i podsticaji za menadžere. Igra sa dvoetapnim odlučivanjem. Dosluh izmedu vlasnika. Regulisanje firmi u uslovima nepoznatih troškova). Kompenzacija-regulacija, disperzija cena i teorija potrage.

P13-P15: Neke od primena – izabrane grane: Ekonomika restorana, grana avioprevoza, grana ribarstva, javni putevi i zagušenje saobraćaja. Ostale primene.

 
Preporučena literatura

1. Shy, Oz, Industrijska organizacija – Teorija i primene, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005. (prevod udžbenika Industrial organization:Theory and Application, Cambridge, MA:The MIT Press, 2001)

2. Kuzmanović, M. Model nekooperativnog strateškog ponašanja oligopola baziran na teoriji igara i conjoint analizi, Doktorska disertacija. Fakultet organizacionih nauka, Beograd, decembar 2011.

3. Church J., & Ware R. Industrial Organization. A Strategic Approach. Irwin, McGraw Hill, 2000.

4. Tirole, J., The Theory of Industrial organization, Cambridge, MA: The MIT Press, 1992.

Način polaganja

Usmeni ispit:     50 poena

Seminarski rad: 50 poena