Ekonomija | Monetarna stabilnost i razvoj
206
page-template-default,page,page-id-206,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Monetarna stabilnost i razvoj

Studijski program: Menadžment i organizacija

Vrsta i nivo studija: Master akademske studije

Nastavnici: Kragulj P. Dragana, Jednak J. Sandra
Asistent: Parežanin D. Miloš
Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Predmet pokriva osnove monetarne poltike, ulogu centralne banke i bankarskog sistema, analizu uticaja monterane politike na ekonomski razvoj.  Cilj predmeta je da se shvati značaj monetarne stabilnosti.

 

Ishod predmeta

Po uspešnom završetku nastave na ovom predmetu studenti će biti u stanju da: razumeju uzroke i posledice vođenja monetarne politike; razumeju uticaj monetarne politike na ekonomski rast i razvoj; shvate značaj monetarne stabilnosti, ali i da se suoče i bore sa monetarnom nestabilnošću.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Uvod; Razumevanje kamatnih stopa; Struktura i konkurencija bankarske industrije; Centralna banka i vođenje monetarne politike; Monetarna politika  – ponuda novca i instrumenti monetarne politike; Značaj monetarne stabilnosti; Štednja, bogatstvo i aktiva; Ekonomske i finanasijske krize; Aktivnost i regulacija bankarskih insitucija; Načini borbe protiv monetarne nestabilnosti; Međunarodne finansije i monetarna politika (devizni kursevi i međunarodni finansijski sistem); Monetarna teorija; Monetarna stabilnost i ekonomski rast i razvoj.

Praktična nastava:  

Časovi vežbi prate metodske jedinice predavanja.

 

Literatura

Obavezna literatura:

1.   Kragulj,  D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize,  izdanje autora, Beograd,  2020. (odabrana poglavlja)

2.   Miškin, F., Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta, Data status, 2006. (odabrana poglavlja)

Dodatna literatura:

Naučno istraživaki članci iz časopisa i izveštaji međunarodnih institucija.

Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja  10 poena

seminar-i                                 40 poena

 

Završni ispit

odbrana seminarskog rada

i usmeni deo ispita                50 poena