Ekonomija | Ekonomija Evropske unije
193
page-template-default,page,page-id-193,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Ekonomija Evropske unije

Studijski program: Menadžment

Vrsta i nivo studija: Master akademske studije

Nastavnik: Kragulj P. Dragana, Jednak J. Sandra
Asistent: Parežanin D. Miloš
Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 6

 

Cilj predmeta

Pružanje ekonomskih znanja i bolje razumevanje koncepta razvoja ekonomije Evropske unije. Poznavanje ključnih  principa funkcionisanja Evropske unije, ali i novih shvatanja evropskog  jedinstva i buduće politike razvoja evropske integracije.

 

Ishod predmeta

Suštinsko razumevanje osnovnih principa u vođenju makroekonomske politike Evropske unije i politike EU u pojedinim oblastima.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava  Evropski integracioni procesi; Geneza ideje evropskog ujedinjenja i razvoj Evropske unije; Koncepti integracije; Ciljevi integracije; Ekonomija obima, tehnički progres i ekonomski faktori integracionih procesa;  Politika liberalizacije i problemi i barijere slobodnog kretanja roba, usluga, kapitala i radne snage u okviru EU; Međunarodna trgovinska politika: instrumenti, preferencijali i zaštita; EU i STO; Zajednička industrijska politika; Zajednička poljoprivredna politika; Politika konkurencije;  Monetarna politika i jedinstvena valuta „evro“; Politika deviznog kursa i značaj evra kao svetske valute; Evropska centralna banka: zadaci, struktura, postupci i odlučivanja; ECB, monetarna i fiskalna politika;  Budžet i finansije Evropske unije; Razvojna, poreska i socijalna politika; Evropska investiciona banka; Regionalna, strukturna i koheziona politika; Nezaposlenost i politika zapošljavanja kao strategija borbe protiv nezaposlenosti; Transatlanska politika; Privredni odnosi sa inostranstvom; Ekološka politika; Evropski tranzicioni procesi; Tranzicija u susret Evropskoj uniji; Ekonomska kretanja u zemljama u tranziciji; Krugovi proširenja Evropske unije i zemlje pristupnice; Kriterijumi pristupanja, instrumenti ocenjivanja, pomoć za približavane Uniji i „grupna pristupanja“; Tranziciona iskustva zemalja novih članica EU i zemalja kandidata; Zemlje Balkana na putu ka Evropskoj uniji – CEFTA 2006;  Evropska unija i Srbija.

Praktična nastava  Časovi vežbi prate metodske jedinice predavanja.

 
Literatura

Odabrana poglavlja iz:

1.      Kragulj,  D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize,  izdanje autora, Beograd,  2020.

2.      Kragulj, D., Evropski integracioni i tranzicioni procesi, izdanje autora, Beograd, 2005.

3.      Jednak, J., Ekonomija Evropske unije, BPŠ, Beograd, 2009.

4.      Baldwin, R., Wyplosz, C., The Economics of European Integration, McGraw Hill, 2004.

5.      Pelkmans, J., European Integration: Methods and Economic Analysis, 2nd ed. Prentice Hall, 2001.

6.      El-Agraa, A, M., The European Union –Economics & Policies, 7th ed.Prentice Hall, 2004. 

Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja  10 poena

seminar-i                                  40 poena

 

Završni ispit

odbrana seminarskog rada

i usmeni deo ispita                50 poena